Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?
Medewerkers


Verantwoordelijke project
Prof. Dr. Lode Godderis 1,2

Projectleider
Dr. Sofie Vandenbroeck 2,3

Partners
Prof. Dr. Hans De Witte 4
Mevr. Els Vanbelle 4
Prof. Dr. Walter Sermeus 3
Dr. Herwig Vandijck 3
Mevr. Eva Van Gerven 3
Dr. Kris Vanhaecht 3
Mevr. Melissa Decraene 2
Mevr. Hilde De Man 2
Mevr. Evelien Moerenhout 2
Dhr. Maarten Sercu 2
Mevr. Sarina Theys 2


Lode Godderis

Prof. dr. Lode Godderis is docent aan de Afdeling Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde (KU Leuven) en Directeur van de Dienst “Onderzoek en Ontwikkeling” (Groep IDEWE).

Expertise: Prof. dr. Lode Godderis heeft reeds verschillende studies geleid en uitgevoerd naar de relatie tussen beroep en gezondheid (waaronder neurogedragseffecten). Deze studies hebben inmiddels geresulteerd in 18 internationale publicaties en verschillende deelnames aan wetenschappelijke congressen (overzicht klik hier). Daarnaast heeft hij reeds meegewerkt aan talrijke opdrachten voor de overheid. Hij was verantwoordelijk voor onder andere volgende overheidsopdrachten:

  • In opdracht van het FOD-WASO: De ontwikkeling van een jaarrapport diensten voor preventie en bescherming op het werk
  • In opdracht van het FOD-Binnenlandse Zaken: Studie naar de ontwikkeling van de vereisten inzake lichamelijke en mentale geschiktheid van brandweermannen.


Sofie

Dr. Sofie Vandenbroeck is Doctor in de Biomedische Wetenschappen (KU Leuven) en werkte als studiecoördinator voor SGS Medisearch International in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven van augustus 2003 tot december 2005, waar ze klinische studies coördineerde. Vanaf oktober 2006 tot maart 2011 focuste zij zich op haar doctoraatsonderzoek op het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV) in samenwerking met de dienst oogziekten (UZ Leuven). Ze heeft ervaring met het opzetten van multicentrische studies in ziekenhuizen en werkte veelvuldig samen met artsen en verpleegkundigen, zowel in de klinische praktijk als voor onderzoeksdoeleinden. Tot op heden werkt ze nog steeds voor 20% als wetenschappelijk medewerker op het CZV en sinds april 2011 is ze voor 80% werkzaam als onderzoekscoördinator bij groep IDEWE.


Hans_De_Witte

Prof. Dr. Hans De Witte is Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie aan de de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hij maakt daar deel uit van de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en PersoneelsPsychologie (WOPP). Zijn onderzoeksdomeinen omvatten: (a) de arbeidspsychologische benadering van arbeid (bv. de beleving van arbeid, zowel positief (arbeidstevredenheid en bevlogenheid), als negatief (werkstress, burnout), (b) gevolgen van jobonzekerheid, tijdelijk werk en herstructureringen, en (c) de beleving en gevolgen van werkloosheid. Hij begeleidde in het verleden diverse nationale en Europese projecten m.b.t. deze thema's


Els Van Belle

Els Vanbelle
is wetenschappelijk medewerkster binnen de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (WOPP) aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Tot haar onderzoeksinteresse behoren domeinen als werkloosheid, motivatie (zelf-determinatietheorie), coping, job stress (waaronder burnout) versus werk-gerelateerd welzijn (waaronder bevlogenheid), job crafting, employability maar ook de werk-niet werk interferentie en welzijn in het algemeen.Walter Sermeus

Prof. Dr. Walter Sermeus is Gewoon Hoogleraar, programmadirecteur Medisch-Sociale Wetenschappen aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven. Hij is eveneens Europees coördinator van het RN4CAST project: Nurse forecasting in Europe (FP7 2009-2011). In dit project werd de werkomgeving van verpleegkundigen in 67 Belgische algemene ziekenhuizen bevraagd inclusief burnout (aantal verpleegeenheden = 272; aantal verpleegkundigen = 3186).Herwig Van Dijck

Dr. Herwig Van Dijck is Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde en Geneesheer-Specialist in de Pathologische Anatomie (KU Leuven). Hij behaalde een certificaat in de Ziekenhuishygiëne en een diploma in het Ziekenhuisbeleid en – Management aan de KU Leuven. Momenteel is hij werkzaam als geneesheer-hygiënist in het A.Z. St. Maarten (Duffel/ Mechelen) en het PC St. Norbertushuis (Duffel) en is hij lid van het medisch management team als adjunct hoofdgeneesheer van het AZ. St. Maarten. Hij bekleedt het voorzitterschap in de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en is ondervoorzitter van de afdeling financiering van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Dr. Van Dijck is eveneens verbonden aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (KU Leuven) als academisch consulent en is lid van de stuurgroep “Voortgezette Academische Opleiding” binnen deze afdeling.


Eva Van Gerven

Eva Van Gerven heeft een Master in Management en Beleid in de Gezondheidszorg en is sinds juni 2008 werkzaam in het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap aan de KU Leuven. Daar staat zij in voor de operationele coördinatie van het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden. Sinds oktober 2011 is zij gestart met een doctoraatsonderzoek naar de impact van klinische incidenten op het functioneren en welzijn van artsen en verpleegkundigen, waaronder de relatie met burnout.Kris_Vanhaecht

Dr. Kris Vanhaecht doceert kwaliteitsbeleid binnen de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven aan artsen en verpleegkundigen. Hij is coördinator van de European Quality of Care Pathway studie waarin de relatie tussen kwaliteitsverbetering en interprofessionele teamwerking wordt onderzocht. Vanuit dit onderzoek zullen Belgische cijfers vergeleken kunnen worden met de resultaten uit Italië, Portugal en Ierland.
DecraeneMelissa

Melissa Decraene is preventieadviseur ‘psychosociale aspecten’ en is werkzaam bij Groep IDEWE sinds 2008. Zij is onder meer gespecialiseerd in vragenlijstonderzoek rond psychosociale aspecten op het werk.


Hilde De Man

Hilde De Man is Verantwoordelijke van de Discipline Psychosociale Aspecten bij Groep IDEWE. Zij is preventieadviseur ‘psychosociale aspecten’.


Evelien-Moerenhout

Evelien Moerenhout is Master in de Psychologie met als afstudeerrichting Arbeids- en Organisatiepsychologie. Zij is werkzaam als preventieadviseur ‘psychosociale aspecten’ bij Groep IDEWE. Naast de algemene thema’s van psychosociaal welzijn, zoals pesten op het werk, stress, agressie, alcohol en drugs, … houdt ze zich meer specifiek bezig met het thema burnout. Binnen dit thema ontwikkelde ze reeds enkele preventieve burnout opleidingen en workshops.Maarten

Maarten Sercu is reeds 11 jaar werkzaam bij Groep IDEWE en is preventieadviseur ‘psychosociale aspecten’. Hij is gespecialiseerd in vragenlijstonderzoek rond psychosociale aspecten op het werk. Burnout is altijd een belangrijk onderdeel geweest van het vragenlijstonderzoek. Hij heeft reeds 71 organisaties begeleid bij het afnemen van een psychosociaal vragenlijstonderzoek en is hoofdonderzoeker psychosociale aspecten bij Groep IDEWE. Hij werkt nauw samen met de KU Leuven en de HU Brussel om de wetenschappelijkheid van het vragenlijstonderzoek te garanderen.


Sarina_Theys

Sarina Theys is Bachelor in Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en Master in Politicologie. Zij is ondermeer gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek rond cultuur, identiteit, etniciteit, staatsvorming, natievorming, macht, kleine landen, soft power en internationale betrekkingen. Binnen deze thema’s heeft zij onderzoek uitgevoerd in Nederland en Bhutan. Zij is tijdelijk werkzaam bij groep IDEWE voor het burnout project.
_____________________________

Affiliaties:

1 KU Leuven, Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde
2 Groep IDEWE, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
3 KU Leuven, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap
4 KU Leuven, Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie