Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?

In vuur en vlam …


Hoe voorkom je uit te doven?
Een onderzoek naar bevlogenheid en burnout bij hulpverleners


“Artsen en verpleegkundigen … de buitenwereld staart zich vaak blind op de ongenaakbare heersers van de gezondheidszorg. Leven en dood liggen vaak in hun handen. Een enkele beslissing kan een wereld van verschil maken en beïnvloedt rechtstreeks het leven van zowel de patiënt als diens omgeving. In moeilijke tijden fungeren ze vaak als laatste lichtpuntje. Maar wat als het lichtpunt van deze onoverwinnelijke goden zelf langzaamaan begint te doven? Wat als de ongenaakbare heerser opbokst tegen de grenzen van het eigen bestaan?“

Hoe kunnen we de vlam van onze artsen en verpleegkundigen brandende houden? Door preventiemaatregelen uit te werken!

Aanleiding onderzoeksproject


Onderzoek van Groep IDEWE toonde aan dat ongeveer 22% van de werkende Vlaamse bevolking een hoog risico loopt op burnout en dat het aantal verzuimdagen hierbij met 8 dagen per werknemer toeneemt. Vergeleken met andere sectoren blijkt burnout vaker voor te komen bij hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen (Prins e.a., 2010). Zo gaf het onderzoek van VU e.a. (2009) aan dat ongeveer één derde van de Belgische intensivisten kampt met een burnout. Ook onderzoek naar de werkomstandigheden van verpleegkundigen in 12 Europese landen, wees uit dat 1 op 4 Belgische verpleegkundigen een risico op burnout heeft (Aiken e.a., 2011, Sermeus e.a., 2011). Burnout verhoogt niet enkel de kans op ziekteverzuim, maar veroorzaakt ook een drastische vermindering van zowel de kwaliteit van zorg als de patiëntveiligheid (Aiken e.a., 2002). Naast burnout, is ook de positieve tegenhanger, nl. bevlogenheid, belangrijk. Hakanen (2008) toonde aan dat bevlogenheid een positief effect heeft op de mate waarin een werknemer zich betrokken voelt bij de organisatie wat ook de toekomstige prestaties bevordert. Burnout en bevlogenheid bij verpleegkundigen en artsen werd in België echter nog niet verder onderzocht. Daarom is een grootschalig onderzoek naar het burnout risico, mogelijke beïnvloedende factoren en de gevolgen van burnout noodzakelijk om wetenschappelijk onderbouwde preventieve maatregelen te ontwikkelen. Ook het in kaart brengen van mogelijke determinanten van bevlogenheid genereert een bijkomende voedingsbodem waaruit maatregelen kunnen worden gedistilleerd om bevlogenheid te bevorderen.

Projectleiding


In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal dit grootschalig onderzoek worden geleid door Prof. Dr. Lode Godderis (Arbeids-, Milieu-, en Verzekeringsgeneeskunde, KU Leuven) in samenwerking met Prof. Dr. Hans De Witte (Arbeids-, Organisatie-, en Personeelspsychologie, KU Leuven), Prof. Dr. Walter Sermeus (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven), Dr. Kris Vanhaecht (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven) en hoofdonderzoeker Dr. Sofie Vandenbroeck (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven).